Všeobecné obchodní podmínky

Vše co by jste si měli přečíst před nákupem u nás.

Facebook

DNES MÁME zavřeno

  603 276 160

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztah mezi společností Typlt AD s.r.o. se sídlem Vidochov 64, 509 01 Nová Paka (dále jen „prodávající“) a zákazníkem (dále jen „kupující“), který je odběratelem písků, štěrků a kameniva či pevných paliv (dále jen „zboží“), jsou závazné pro obě smluvní strany. Vztahy, které nejsou výslovně uvedeny v těchto všeobecných obchodních podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.

2. Objednání zboží

Kupující realizuje svoji objednávku prostřednictvím telefonního čísla 603276160, formulářem na internetových stránkách firmy www.typlt-ad.cz, prostřednictvím e-mailu typlt.milan@seznam.cz nebo osobně v místě sídla prodávajícího. Kupující má právo odstoupit od objednávky do 7 dnů od registrace objednávky (toto se netýká situace, kdy objednávka již byla prodávajícím realizována – v takovém případě musí kupující odstoupit od objednávky nejpozději před oznámením kupujícího o nakládce zboží). Odstoupení od objednávky je možno provést telefonicky na telefonním čísle 603276160 nebo písemně na e-mailu typlt.milan@seznam.cz. Pokud tak kupující neučiní a odmítne převzetí objednávky, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu dodatečné náklady související s dopravou tam i zpět a případně další náklady vzniklé s nepřevzetím zboží.

Prodávající má právo stornovat objednávku, respektive její části v případech, kdy není schopen dodat zboží v požadovaném termínu, množství a kvalitě. V takovém případě je prodávající povinen informovat kupujícího telefonicky a to neprodleně po zjištění takové skutečnosti.

3. Termíny a způsob dodání zboží

Termín dodání zboží je upřesněn prodávajícím na telefonní číslo kupujícího uvedené při objednání zboží. Zboží lze vyzvednout osobním odběrem v místě sídla prodávajícího nebo dopravit na místo určení v objednávce. Při převzetí zboží je kupující povinen mít připravenou finanční hotovost v dostatečné výši, v případě že nebylo předem dohodnuto jinak. V případě zjištění nedostatku finanční hotovosti při dodání zboží kupujícímu, může prodávající stornovat objednávku a požadovat po kupujícím náklady spojené s dopravou zboží na místo určení, popřípadě další náklady spojené s touto skutečností.

4. Převzetí zboží

Převzetí zboží je prováděno na místě uvedeném v objednávce. Na místě převzetí zboží musí být přítomna osoba oprávněná jménem kupujícího k převzetí zboží, jeho kontrole a potvrzení převzetí zboží podpisem na dodacím listu prodávajícího a popřípadě platbou za zboží. Odpovědnost za škodu na pozemku kupujícího nese kupující, který je povinen řidiči prodávajícího určit, kde se smí vozidlo prodávajícího pohybovat.

5. Cena zboží

Cena zboží je platná dle aktuálního ceníku společnosti Typlt AD s.r.o., který je dostupný v místě sídla prodávajícího a na telefonním čísle 603276160. Cena zboží je platná ke dni přijetí objednávky avšak nejdéle 30 kalendářních dní, není-li výslovně předem stanoveno jinak.

6. Reklamace

Záruka na zboží se poskytuje v rozsahu obecně platných právních předpisů. Reklamaci zboží uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím telefonního čísla 603276160, písemně na adrese sídla prodávajícího, e-mailem na adresu typlt.milan@seznam.cz. Součástí reklamace musí být přiložen originál nebo úředně ověřená kopie dodacího listu, respektive prodejky paliva a vyjádření reklamující strany o důvodu reklamace. Vyjádření o důvodu reklamace musí obsahovat podrobný popis problému, kterého se reklamace týká a prostředek odškodnění, který je žádán v případě uznání reklamace. Termín pro vyřízení reklamace začíná plynout dnem, kdy byla vada vytčena (kdy se prodávající o vadě dozvěděl).

6.1. Reklamace váhového množství paliva

Reklamace váhového množství musí být uplatněno nejdéle do 2 let od převzetí paliva (nejlépe je však reklamovat váhové množství paliva do 7 dnů od převzetí paliva). V případě, že má zákazník podezření na špatné množství paliva, vyrozumí o tom prodávajícího.

6.2. Jakostní reklamace paliva

Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv a sypkých komodit, které jsou uvedeny v příslušných katalozích výrobců. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u zjevných vad do 2 let od expedice zboží (nejlépe je však reklamovat vady jakosti do 7 dnů od převzetí zboží). Zjevnými vadami se rozumí vyšší obsah nadsítného a podsítného v dodávce paliva. U skrytých jakostních vad lze uplatnit reklamaci do dvou let od data expedice zboží, nedošlo-li k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Skrytými jakostními vadami se rozumí případy, kdy dodané pevné palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva.

6.3. Nakládání se zbožím v průběhu reklamace

Kupující musí v celém průběhu reklamačního řízení zajistit oddělené uskladnění od ostatních typů pevných paliv a sypkých komodit a musí minimalizovat případné následky způsobené klimatickými vlivy. Zároveň kupující nesmí s reklamovaným zbožím nakládat jakýmkoliv způsobem, který by ztěžoval nebo úplně znemožňoval kontrolu reklamovaných vad.

6.4. Vyřízení reklamace

O oprávněnosti reklamace rozhoduje výhradně jednatel prodávajícího, p. Milan Typlt. V případě jakostních reklamací u zjevných vad dodaného paliva nejpozději do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace je sepsán zápis, kde se uvede způsob vyřízení reklamace a v případě oprávněné reklamace i způsob náhrady vzniklé škody.

6.5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
12000 Praha 2
email: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

7. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 11.11.2018. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.